Andra brott

Advokatfirman Salmi & Partners hanterar alla typer av brottmål, inklusive narkotikabrott. Vi representerar både misstänkta gärningsmän, i rollen som försvarsadvokater, och brottsoffer, i rollen som målsägarbiträden. Våra advokater och jurister har stor vana av rättegångar och lägger ned ett mycket hårt arbete för att våra klienter ska nå ett så bra resultat som möjligt.

Vad är då ett brottmål? Det handlar om att polis och åklagare ska utreda om en misstänkt person är skyldig till ett specifikt brott. Utgångspunkten i ett brottmål är att den åtalade är oskyldig till dess att skulden är bevisad. Beviskraven i ett brottsmål är också högre än i ett tvistemål. Ett brottmål faller oftast under allmänt åtal, vilket betyder att åklagaren åtalar den misstänkte och driver processen för samhällets räkning. Brottsoffret behöver inte anmäla brottet själv.

Processen inleds med en förundersökning

Rättsprocessen i ett brottmål inleds alltid med polisens förundersökning. När förundersökningen är klar så ska åklagare fatta beslut om huruvida åtal ska väckas. Om åklagaren väcker åtal så ska bevisningen vara så stark att åklagaren ska kunna förvänta sig en fällande dom.

När åklagaren beslutat sig för att väcka åtal så inger åklagaren en stämningsansökan till tingsrätten med en beskrivning av den gärning som åklagaren påstår att den tilltalade har gjort sig skyldig till samt den bevisning som åberopas.

Vid huvudförhandlingen består rätten av en juristdomare och tre nämndemän. I rättssalen får den tilltalade och en eventuell målsägande chansen att berätta sin version av vad som har hänt och inte hänt. Eventuella vittnen förhörs också. Båda sidor får sedan sammanfatta vad som framkommit under förhandlingen och redovisa sin syn på åtalet.

Rättegången avslutas med att domstolen genom sin dom beslutar om den åtalade är skyldig eller oskyldig. Dessutom utdöms en påföljd.

domarklubba

Den utsatte har rätt till stöd

En brottsutsatt har ofta rätt till juridiskt stöd i form av ett målsägandebiträde. Om det handlar om ett brott av allvarlig art som exempelvis misshandel eller sexualbrott, så kan ett målsägandebiträde utses av tingsrätten. Målsägandebiträdet har till uppgift att hjälpa till med skadeståndsyrkanden och medverka som stöd vid förhör och en eventuell huvudförhandling.

En person som fälls för brott kan även bli skyldig att betala ett skadestånd till brottsoffret, för att ersätta de skador som brottet orsakat. Polisen har en skyldighet att informera om brottsoffrets rätt att begära skadestånd. Målsägandebiträdets roll är ofta att hjälpa brottsoffret med skadeståndsyrkanden under rättegången. För det fall målsäganden inte tilldelas ett målsägandebiträde kan åklagaren även hjälpa brottsoffret med skadeståndskravet.

Har du blivit utsatt för brott och behöver kompetent hjälp av ett målsägandebiträde?

Hör av dig till oss, våra advokater och jurister kommer att hjälpa dig att nå bästa möjliga resultat. 

 

 

Misstänkt för ett narkotikabrott? Våra försvarsadvokater kan hjälpa dig i rätten