Cannabis | Odling | Innehav | Straffsats

Här går vi igenom vad som gäller vid odling av cannabis för personligt bruk. Räknas det som ringa brott och vad är straffet för detta narkotikabrott?

 

Vi utgår här från en person som har gripits med en cannabisodling bestående av två plantor. Vilken brottsgrad och vilket straff kommer att utdömas för det?

Förbudet mot att odla och inneha cannabis finns i narkotikastrafflagen. Vid uppsåtligt brott kan man dömas för narkotikabrott till högst tre års fängelse. Handlar det om mindre mängder eller bruk blir domen i normala fall böter eller fängelse i högst tre månader för ringa narkotikabrott.

Man räknar med de delar som växer ovan jord

Med cannabis avses de ovanjordiska delarna av växten. Vika av växtens olika delar som använts i narkotikabruket anses i de flesta fall inte ha någon betydelse, vilken mängd av den aktiva substansen THC som narkotikan innehåller anses inte heller avgörande. I flera domar har man konstaterat att mängdresonemanget ska utgå från hela plantan.

Narkotikabrott räknas enligt svensk rättspraxis som ett artbrott. Detta innebär att det ska utdömas fängelsestraff utom när det handlar om ringa fall. Om man exempelvis innehar två cannabisplantor så kommer det säkerligen att räknas som narkotikabrott av normalgraden. Om man tittar på tidigare domar så kommer den mängden med stor sannolikhet att hamna i den lägre delen av straffskalan. Är den misstänkte inte dömd sedan tidigare så kan ett mindre innehav även leda till en villkorlig dom.

Narkotikabrott av normalgraden

Sammanfattningsvis kommer en odling och ett innehav av två cannabisplantor med stor sannolikhet att bedömas som ett narkotikabrott av normalgraden. Domstolen beräknar narkotikans mängd utifrån hela plantan (dock ej rötterna och annat som befinner sig under jord).

Narkotikabrott av normalgraden har ett straffvärde på max tre års fängelse. Men den låga mängden som vi pratar om i detta fall kommer nog att leda till att den misstänkta personen kommer att hamna i en lägre sektion av straffskalan.

Kunnigt och tryggt stöd i domstolen
25 Sep 2018