Färre kvinnor än män testas för narkotika

Brottsförebyggande Rådet, Brå, konstaterar i en rapport att det är anmärkningsvärt få kvinnor som lämnar urin- och blodprov när de är misstänkta för ringa narkotikabrott. I samma rapport konstateras att nästan hälften av de prov som tas på ungdomar visar sig vara negativa.

Urin- och blodprov har på senare år blivit en allt vanligare åtgärd när personer är misstänkta för eget bruk, ringa narkotikabrott. Dessa tester har nästan fördubblats under de senaste 20 åren, enligt Brås undersökning. Årligen avkrävs nära 40 000 personer ett urin- eller blodprov i dessa sammanhang.

Inte fler positiva tester

Men att antalet prov ökar innebär inte att andelen positiva tester har blivit fler. Snarare tvärtom. Brå tror att en förklaring till detta är att det är fler och fler unga bland de misstänkta med tiden. Denna grupp ger i allmänhet en lägre andel prov med narkotikaspår.

Misstanke för narkotikabrott uppkommer i de flesta fall vid vissa specifika situationer. Det vanligaste är att det sker i samband med organiserat polisarbete mot narkotika. De andra tillfällena när detta sker är främst vid nykterhetskontroller i trafiken.

Få kvinnor testas vid misstänkt narkotikabrott

Brås analys visar även att det i det stora hela är väldigt få kvinnor som testas för narkotika. Särskilt i förhållande till hur många som uppskattas vara narkotikabrukare. Över en längre tid har bara mellan 15 och 17 procent av de misstänkta kvinnorna testats för narkotika. Detta samtidigt som tidigare undersökningar på ett relativt samstämmigt sätt visat att uppemot 30 procent av alla cannabisanvändare är kvinnor. När det handlar om så kallade ”tyngre droger”, som exempelvis heroin, så är cirka en fjärdedel av de som dör av missbruket kvinnor. Kvinnor testas alltså i oproportionerligt liten andel i förhållande till antalet narkotikabrukare.

Brås slutsats efter studien är att polisen på nationell nivå bör se över de riktlinjer som ska styra arbetet med ärenden som omfattar eget bruk. Man påpekar att det är viktigt att upptäcka narkotikabrukande kvinnor i god tid, eftersom man då kan identifiera missbruksbeteende och på det sättet vara ett stöd för socialen och sjukvården att erbjuda vård och behandling i god tid.

Ungas prov mer sällan positiva

Analysen av drogtesterna visar att misstänkta unga (upp till 17 år) sällan testas positivt. Nästan hälften av de blod- och urinprov som tas på unga är negativa.

Brås undersökning visar också att de regionala skillnaderna är stora när det handlar om drogtester vid misstanke om ringa narkotikabrott. I Västra Götaland genomförs flest test, fyra gånger så ofta som i de län som hamnar läst på listan. Brå anser även här att det kan vara bra att göra en översyn av polisens prioriteringar.

Källa: Dagens Juridik.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
21 Apr 2017