Män oftare lagförda för narkotikabrott jämfört med kvinnor

Hur ser det egentligen ut med narkotikabrott ur ettnarkotika könsperspektiv? Brå publicerade en rapport 2006 där bland annat könsfördelningen analyserade i fråga om lagförda narkotikabrott.

Precis som i de flesta former av brott så är männen överrepresenterade när det handlar om narkotikabrott. Under den undersökta perioden (2006) lagfördes 18 800 män för narkotikabrott , medan samma siffra för kvinnor är 3 200. Antalet kvinnor som lagförts för narkotikabrott hade fördubblats jämfört med tidigare mätperiod, men ändå var antalet män betydligt större (även bland män hade antalet lagförda ökat stort, med knappt 100 procent).

Låg andel av de lagförda är kvinnor

Under undersökningsperioden uppgick antalet kvinnor som lagförts för någon form av knarkbrott till cirka 15 procent av det totala antalet. När det gäller samtliga former av brott så var 17 procent av de lagförda kvinnor.

En skillnad mellan könen när det handlar om narkotikabrott är vilken typ av gärning det handlar om. Bruk av narkotika är den vanligaste rubriceringen bland båda könen, men andelen är högre bland kvinnor. Bland de lagförda var 61 procent av kvinnorna brukare, motsvarande siffra för männen var 51 procent. I alla andra kategorier (innehav, framställning, medhjälp med mera) är andelen män större än andelen kvinnor.

Amfetamin vanligare bland kvinnorna

Vilka sorters narkotika är vanligast bland de olika könen? Cannabis är vanligare när män lagförs för narkotikabrott. 2006 handlade 32 av fallen om någon form av cannabispreparat (hasch, marijuana etc). Bland kvinnor är amfetamin vanligare, hela 39 procent av de lagförda kvinnorna hade hanterat amfetamin på ett eller annat sätt, att jämföra med 22 procent för män. Lagföringar som är relaterade till kokain är något vanligare bland män, när det handlar om andra preparat så är det små eller inga könsskillnader.

Straffen varierar mellan könen

När det handlar om vilka straff som döms ut för narkotikabrott så skiljer det sig också en del mellan könen. Böter är den vanligaste påföljden både bland män och kvinnor, men förekommer oftare bland de kvinnor som döms. Den största skillnaden handlar om fängelsestraff, där män är kraftigt överrepresenterade. Drygt 15 procent av de lagförda männen dömdes till fängelse, jämfört med 8 procent bland kvinnorna.

De män som dömdes till fängelse fick också längre straff i genomsnitt än de dömda kvinnorna. De främsta anledningarna till skillnaderna när det handlar om påföljd handlar om vilka brott det handlar om och deras svårighetsgrad. Kvinnor döms exempelvis oftare för innehav och eget bruk än män.

Källa: Brå.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
27 Feb 2017