Narkotikabrott | Så lång är preskriptionstiden

Hur lång är preskriptionstiden för narkotikabrott? Det beror på om brottet som ringa, av normalgraden eller grovt. Här berättar vi mer om detta.

Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen. Straffet för narkotikabrott av normalgraden är som högst fängelse i tre år. Men straffskalan kan variera beroende på om det anses vara ringa eller grovt.

En västerländsk juridisk tradition

Preskription är ett begrepp som betecknar att ett brott inte får några juridiska följder en viss tid efter att brottet har inträffat. I vår moderna västerländska lagstiftning måste en laglig aktion ske inom en viss bestämd tid. Varje enskild lag har sina egna preskriptionstider. Om ett krav framställs för sent har preskriptionen inträffat. Detta innebär att talan inte kan fullföljas inom den aktuella jurisdiktionen.

Vad innebär detta i samband med ett narkotikabrott eller något annat brottmål? Först och främst att den allmänna åklagaren måste väcka åtal inom en viss tid. Dessa tider varierar och bestäms i de flesta fall på hur allvarligt brottet är. I vissa länder kan en misstänkt dömas i sin frånvaro, vilket innebär att avbrott i preskriptionen skett.

Regleras i brottsbalken

Preskriptionstider för brott finns i brottsbalken kan 35. Hur lång preskriptionstiden blir för ett narkotikabrott beror på hur brottet klassas. Ringa narkotikabrott, narkotikabrott eller grovt narkotikabrott. Straffskalorna varierar mellan dessa brott, vilket leder till att även preskriptionstiderna varierar.

Klassas brottet som ringa narkotikabrott så är preskriptionstiden två år, detta enligt brottsbalken. Handlar det om ett narkotikabrott som kan ge fängelse i högst tre år så är preskriptionstiden längre, tio år. Grova narkotikabrott har en preskriptionstid på 15 år.

Preskriberas efter en viss tid

Har man begått ett brott och inte erhållit åtal eller häktats inom dessa olika tider beroende på hur allvarligt brottet är så preskriberas brottet. Det innebär att man går fri eftersom påföljd inte kan utdömas. De ovan nämnda preskriptionstiderna börjar räknas från den dag då brottet begåtts. Detta regleras i brottsbalkens 35:e kapitel.

Ett exempel är narkotikasmuggling. För detta brott är maxstraffet tre års fängelse, vilket betyder att preskriptionstiden är tio år efter då brottet begåtts.

Misstänkt för ett narkotikabrott? Våra försvarsadvokater kan hjälpa dig i rätten
2 Feb 2018