Narkotikabrott vanligt i fängelset

Fängelsestraff är tänkta att hindra personer från att begå brott, men en analys från Brå visar att det förekommer många brott i Sveriges fängelser, inte minst narkotikabrott.

 

Analysen som gjordes av Brå handlade om incidenter som inträffade 2013-2016 och innefattade personer som gjort sig skyldiga till misskötsamhet och brott ”bakom galler”. Analysen visar att misskötsamhet kopplat till hot och våld ökade under mätperioden. Ökningen var så stor som från 71 till 101 per 1000 intagna under perioden 2013-2106.

Oklar anledning till ökningen

Vad ökningen berodde på är oklart, men Brå lägger fram några tänkbara förklaringar. Det kan både handla om en faktisk ökning av hot och våld, diverse att det har inträffar fler incidenter. Men enligt Brå går det inte säkert att säga, eftersom det också skulle kunna betyda att synen på hot och våld har förändrats, vilket skulle leda till att fler händelser registreras.

De intagna har av naturliga skäl inte mycket kontakt med omvärlden. Därför är de brott som begås inne i fängelset ofta riktade mot andra intagna eller fängelsets personal. Men undersökningen omfattar även brott som har begåtts när de intagna har varit ute på permission.

Narkotikabrott relativt vanligt förekommande

Narkotikabrott var det vanligaste brottet som intagna lagfördes för under den undersökta perioden. Det näst vanligaste brottet var olika former av hot och våld. Tredje vanligast var olovlig körning, detta då i samband med permissioner.

Misskötsamheter som inte betraktas som brott registrerades också och där var de flesta relaterade till narkotika, dopning, hot, våld eller skadegörelse. Vägran att lämna dopingprov var en av de mest ofta förekommande misskötsamheterna.

Antalet fängelseintagna totalt sett som lagfördes för brott begångna under strafftiden minskade dock kraftigt om man tittar på perioden 2007–2013.

Antalet lagföringar inte har minskat totalt i under denna tidsperiod. Detta kan enligt Brå tala för att Kriminalvårdens arbete med att upptäcka och förebygga brottslighet har påverkat denna nedgång.

Trygg och kompetent juridisk hjälp
28 Feb 2018