Olika syn på narkotikabrott i Norden

I Sverige är alla former av drogbruk förbjudet. Här berättar vi om hur synen på droger och narkotikabrott ser ut i övriga Norden.

 

I Sverige har det länge funnits en samstämmighet bland politiker om att vi ska ett samhälle fritt från narkotika. Såväl bruk som innehav kan leda till fängelsestraff för narkotikabrott och skadepreventionen har inte prioriterats gentemot polisinsatser.  Men hur ser det ut i våra nordiska grannländer? 

Norge

Norge hade länge en lagstiftning som var lik den svenska, där bruk exempelvis räknades som ett ringa brott. Men 2017 fattades ett beslut i norska Stortinget. Det innebar att de som brukar narkotika i första hand inte ska straffbeläggas utan i stället erbjudas stöd och behandling. Det handlade dock inte om en legalisering av narkotika utan en avkriminalisering av bruket.

Dessutom har Norge gått betydligt längre än Sverige när det handlar om skademinimering, det vill säga att fokusera på att begränsa skadeverkningarna än att minska droganvändandet. Bland annat finns i Oslo platser speciella injektionsrum där användare utan risk för straff kan injicera heroin under överinseende av vårdpersonal.

Danmark

I Danmark är det inte olagligt att använda narkotika. Men innehav, även för personligt bruk, är ett brott. De juridiska påföljderna för narkotikabrott varierar, bland annat kan man få lägre straff om man lider av ett längre narkotikamissbruk.

Även i vårt södra grannland fokuserar man mer på skadereducerande insatser än i Sverige. Man satsar bland annat aktivt på nya initiativ för de mest sårbara individerna. Bland annat finns här kliniker där missbrukare kan få gratis heroin som injiceras under överinseende av vårdpersonal. Man har även i Danmark öppnat för kontrollerad odling av cannabis efter utskrivning för medicinskt bruk.

Finland

I Finland är det all hantering av narkotika förbjuden: användning, innehav och försäljning. Liksom i Sverige har man tillämpat en strikt kontrollpolitik. Nolltolerans helt enkelt. På senare år har många dock velat se en mer skademinimerande politik.

Dödligheten i narkotikamissbruk är mindre i Finland än i Sverige, även om både användandet och dödligheten ökar. Framförallt ökar andelen blandmissbrukare som avlider på grund av drogerna.

I Finland har resurserna till beroendevården minskat och problem med missbrukare som avbryter sin behandling i förtid har blivit allt vanligare.

Källa: SvD

Misstänkt för narkotikabrott? Kontakta oss - vi ger juridisk hjälp
10 Sep 2018