Ringa eller brott av normalgraden att testas positivt?

Hur är det egentligen med straffvärdet beroende på vilken drog man ertappats med? Skiljer sig straffet exempelvis om man har heroin eller cannabis i blodet?

 

När man ska bestämma vilken rubricering ett narkotikabrott ska ha, så finns ringa, normalgrad, grovt och synnerligen grovt narkotikabrott.

Det finns ett flertal aspekter som spela in vid graderingsbedömningen:

• Vilken sorts narkotika handlar det om? Hur farlig bedöms drogen i fråga vara av domstolen?

• Hur stor mängd handlar det om?

• I vilka kretsar brukas drogen, handlar det om unga människor så brukar generellt brottet anses vara allvarligare.

• Övriga omständigheter.

En sammanvägning av många olika faktorer

Man sammanväger sedan dessa olika faktorer och avgör hur allvarligt brottet är. Ringa narkotikabrott ger böter eller högst sex månader i fängelse. Grovt narkotikabrott innebär två till sju års fängelse.

Det är alltså sedan domstolens uppgift att bestämma var på skalan det aktuella brottet hamnar.

För att svara på frågan ovan: heroin anses i allmänhet vara farligare än cannabis, men vilken typ av drog det handlar om är alltså inte det enda som avgör rubricering och straffsats. En stor mängd marijuana som är avsedd för ungdomar kan ge ett högre straff än en mindre mängd heroin avsedd för eget bruk. Men dessa fall avgörs från fall till fall, och utan att känna till andra omständigheter runt fallet så är det svårt att bestämma en straffsats.

Regleras i narkotikastrafflagen

Regleringen av narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen. Här redogör vi för vad som reglerar narkotikabrott av normalgraden. Så här står det i narkotikastrafflagen, paragraf 1:

Den som olovligen...

… överlåter narkotika,

… förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,

… framställer narkotika som är avsedd för missbruk,

… anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,

…. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika,

… bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel,

... döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.

Ringa brott ger böter eller sex månader i fängelse

Bedöms gärningen som ett ringa narkotikabrott så döms man till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta handlar i de flesta fall om eget bruk eller innehav avsett för eget bruk.

Svenskt rättsväsendes prejudicerande instans, Högsta Domstolen har i ett rättsfall framhållit att man ska bedöma narkotikabrott på ett nyanserat sätt. Man ska beakta samtliga omständigheter som är av betydelse. Men sort och mängd narkotika är i princip avgörande när man ska bedöma om det handlar om ringa brott eller brott av normalgraden.

Erfarna och mångsidiga brottmålsadvokater
16 Jun 2018