Stor dödlighet bland narkotikamissbrukare

Samhällets kamp mot droger pågår ständigt på ett flertal fronter. Polisen och rättssystemet arbetar hårt för att förebygga drogmissbruk genom att gripa och lagföra både användare och säljare och många personer döms varje år för narkotikabrott av olika hög grad.

Det finns gott om anledningar till att föra en kamp mot narkotika och den brottslighet som den leder till. Dödligheten bland narkotikamissbrukare är exempelvis hög jämfört med normalbefolkningen. Sammanställningar av undersökningar genomförda runt om i Europa visar att det finns en överdödlighet om 10-20 gånger för problematiska droganvändare, enligt CAN. Dock måste man tänka på att man definierar narkotikarelaterade dödsfall på olika sätt i olika länder.

Många narkotikarelaterade dödsfall

I Sverige har antalet narkotikarelaterade dödsfall följts av Socialstyrelsen i många år. År 2014 noterades exempelvis 765 dödsfall där en narkotikarelaterad diagnos nämnts på dödsorsaksintyget. Män har alltid varit kraftigt överrepresenterade i den statistiken, 2014 var 75 av de avlidna i av manligt kön.

Socialstyrelsens nationella statistik visar på en uppgång under många år och just 2014 var antalet dödsfall relaterade till narkotika och narkotikabrott särskilt hög. Denna ökning bör dock tas med en nypa salt, då delar av ökningen tillskrivs statistiska orsaker som ändrade definitioner och förbättrade analysmetoder. En del av ökningen anses alltså vara artificiell. Därför har Socialstyrelsen börjat använda ett annat mått för att följa den drogrelaterade dödligheten.

Stora problem även Europa

Hur ser det då ut i ett europeiskt perspektiv? Jo, enligt EU:s drogobservatorium i Lissabon (ECNN) är narkotika en av de största orsakerna till dålig hälsa och dödsfall bland unga och unga vuxna. Opioder, främst heroin, förekommer i merparten av de inrapporterade narkotikarelaterade dödsfallen. Mellan 10 000 och 20 000 opiodanvändare beräknas årligen avlida. Överdos är generellt sätt den huvudsakliga dödsorsaken och tre fjärdedelar av de döda är män.

Risken att dö för en användare är cirka 10 gånger större jämfört med andra personer i samma ålder av samma kön.

Även om frågor om droger och missbruk ofta är kontroversiella så ger dessa siffror ett tydligt besked om att det finns goda skäl att fortsätta att motverka och minska antalet narkotikabrott.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
2 Sep 2016