Straffsatser | Ringa brott | Grovt brott | Synnerligen grovt brott

Många frågar om vilka straffskalor som gäller för narkotikabrott. Här går vi återigen igenom vad som gäller i stora drag.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att straffen för narkotikabrott är ytterst varierande. Det kan handla om allt från böter till långa fängelsestraff, allt beroende på vad som har inträffat i det aktuella rättsfallet.

I narkotikastrafflagen finns fyra olika skalor för narkotikabrott: ringa, normalgraden, grovt och synnerligen grovt.

Flera faktorer är avgörande

Vilken av dessa skalor som blir aktuell bestäms av ett antal faktorer, de viktigaste är de följande:

• Hur hanteringen har sett ut. Handlar det om innehav eller överlåtelse, och vilken roll den misstänkte har haft i hanteringen av den aktuella narkotikan.

• Vilken typ av narkotika som hanteras (exempelvis om det rör sig om cannabis eller kokain)

• Vilken mängd narkotika som har hanterats.

Hanteringen har stor betydelse

Enligt svensk lag och praxis så skiljer sig graden av allvar beroende på vilken typ av hantering av narkotikan en person är misstänkt för. Hantering som är avsedd att få ut knarket på marknaden anses allvarligare. Därför är överlåtelse ett allvarligare brott än eget bruk.

En annan aspekt som har stor betydelse för straffsatsen är målgruppen, är det ungdomar man säljer till så anses brottet allvarligare. Ledande positioner inom hanteringen är också allvarligare än lägre positioner i den brottsliga hierarkin.

Hur farlig narkotikan som hanteras är spelar naturligtvis också roll. Vissa droger är mer beroendeframkallande och innebär större risk för överdoser eller farliga biverkningar. Heroin anses exempelvis farligare än cannabis och narkotikaklassade lugnande tabletter och hantering leder därför till högre straff.

Ringa narkotikabrott

Ger böter eller fängelse i upp till och med sex månader. Det vanligaste brottet i denna kategori är eget bruk, som alltid ger lägsta bötesstraff (30 dagsböter). Detta gäller oavsett vilken drog som har brukats.

Narkotikabrott av normalgraden

Ger fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år. Talas det bara om narkotikabrott så är det normalgraden som det syftas på. Typbrott är överlåtelse av mindre mängder eller innehav av exempelvis 50 gram cannabis. Detta brott straffas normalt med kortare fängelsestraff, men skyddstillsyn och samhällstjänst kan också bli aktuellt i vissa fall. Men om detta förtroende missköts så kan det bli fängelse ändå.

Grovt narkotikabrott

Ger fängelse i lägst två år och högst sju år. Fängelse är normen för grova brott, men i undantagsfall kan straffet bli en mer ingripande skyddstillsyn.

För att ett narkotikabrott ska bedömas som grovt så är det av stor betydelse att det har varit en del i en större verksamhet, eller om det anses särskilt hänsynslöst. Ett exempel är att distributionen av narkotikan har riktats mot ungdomar.

Synnerligen grovt narkotikabrott

Ger fängelse i lägst sex år och högst tio år. Denna rubricering är avsedd för de allra värsta fallen. Organiserad brottslighet som säljer stora mängder farlig narkotika, att ge bort knark till unga för att skapa en marknad eller att sälja det via webben till en stor mängd okända köpare är tre fall som ofta klassas som synnerligen grova brott. Denna rubricering infördes 2016.

Misstänkt för narkotikabrott? Vi står vid din sida
30 Aug 2018