Utvisning efter brott | Skyddsskäl | Flyktingar

Hur går det egentligen till när en utlänning utvisas för ett brott, exempelvis narkotikabrott? Här försöker vi gå igenom begreppen.

 

Tre saker avgör om en brottsling utvisas eller inte:

• Hur allvarligt brottet är

• Hinder för utvisning

• Personens anknytning till Sverige

Utvisningstiden varierar beroende på hur allvarligt brottet är, det handlar ofta om fem år upp till livstid. Och när det handlar om utvisningar så betyder livstid livet ut.

Utvisning kan utdömas om en utländsk person döms för ett brott som har fängelse i straffskalan och ett straff som är högre än böter. Andra skäl till att en person utvisas kan vara att vederbörande gör sig skyldig till nya brott eller om det är ett allvarligt brott som exempelvis mord, våldtäkt, grovt narkotikabrott eller liknande.

Åklagaren måste ställa krav på utvisning

För att en domstol ska kunna pröva en utvisning så måste en åklagare kräva det. Domstolen inhämtar då ett yttrande från Migrationsverket så att det inte finns några hinder för en utvisning. Myndigheten tittar då på om den utvisningshotad har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl. Är personen flykting eller skyddsbehövande av något annat skäl så kan utvisningen hindras. Migrationsverket väger inte in brottet i sin bedömning om eventuellt skyddsbehov, det är upp till domstolen.

I dessa fall går domstolarna oftast på migrationsverkets bedömning.

Om en person döms till utvisning så avtjänas fängelsestraffet i Sverige. Detta beror på att det inte får finnas några som helst tvivel om hur personen behandlats och att det inte finns några garantier på att en dom i Sverige betyder att personen skulle dömas även i ett annat land. Personen ska helt enkelt inte kunna undvika straff genom att utvisas innan det svenska fängelsestraffet är avtjänat.

Anknytningen till Sverige en viktig faktor

Vilken anknytning personen i fråga har till Sverige vägs också in i utvisningsbeslutet. Men det går inte att gifta sig under fängelsetiden för att komma undan utvisningen. Detta anses inte vara ett synnerligt skäl för att få stanna i Sverige. Om Migrationsverket bedömer att en utländsk brottsling är flykting eller i skyddsbehov på annat sätt så utgör det hinder för utvisning. Enligt flyktingkonventionen är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse. Anledningarna till förföljelse kan vara ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, sexuell läggning eller tillhörighet till en speciell samhällsgrupp. Migrationsverkets definition på skyddsbehövande är att en person löper risk för att straffas med döden, torteras eller skadas på grund av väpnad konflikt.

Advokathjälp om du är misstänkt för narkotikabrott
24 Aug 2018